หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย : mai
อ่าน : 1385
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ด้วยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดทำคำอธิบายแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและชัดเจนในแนวปฏิบัติตามประกาศ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ

Download

หนังสื่อนำ        คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คลิก