หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
โดย : plam
อ่าน : 1006
พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ..........จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีรับสั่งต่อประชาชนชาวไทย “ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการ ที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า... 
“ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” 
  “ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
 นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า“การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีอาชีพ-มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี”  
 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและสนองพระราชกระแสรับสั่ง เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ           
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามกระแสพระราชดำรัสฯ และนโยบายของชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน และร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้นำแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

>>>>  ภาพกิจกรรม <<<<
>>>> ภาพกิจกรรม <<<<