หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT 033 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
โดย : plam
อ่าน : 350
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

OIT 033 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น   บันทึกข้อความเชิญประชุมวาระการประชุม กตปน.1.64หนังสือเชิญประชุม4.1 การเปิดภาคเรียน และมาตรการด้านความปลอดภัย4.1 การเปิดเรียน กลุ่มส่งเสริม4.2 NT4.2 O-NET4.2 RT4.3 แนวทางการวัดและประเมินผล4.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4 ON4.5 การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยรูปแบบต่อ4.5โครงการครูต้นแบบจิตอาสา4.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม4.7 การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่าง4.8 สรุปผลการดำเนินงานการเรียนการสอนภาษาไทย4.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ